Kontoteka

Comperia.pl S.A
ul. Konstruktorska 13 (wejście F)
02-673 Warszawa

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Kontoteka.pl

 Rozdział I.

 Postanowienia ogólne

 Rozdział II.

 Rodzaj i zakres świadczonych usług

 Rozdział III. 

 Warunku świadczenia usług

 Rozdział IV.

 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 Rozdział V. 

 Postępowanie reklamacyjne

 Rozdział VI. 

 Partnerzy

 Rozdział VII.

 Ochrona danych osobowych

 Rozdział VIII.

 Prawa autorskie

 Rozdział IX. 

 Postanowienia końcowe

    

Rozdział I.           Postanowienia ogólne

1.            Właścicielem portalu Kontoteka.pl („Portal”) jest spółka Comperia.pl S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 (wejście F) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 złotych („Spółka”), adres e – mail: biuro@comperia.pl.

2.            Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu Kontoteka.pl („Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.            Portal jest  stroną internetową zawierającą porównywarkę kont osobistych i oszczędnościowych.

4.            Źródłem zasilania Kontoteka.pl są informacje i materiały o ofertach bankowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem, a w przypadku zawarcia przez Spółkę stosownych umów z Partnerami, o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu, uzyskiwane i wykorzystywane na podstawie umów z podmiotami do tego upoważnionymi. 

5.            Informacje dotyczące oferty kredytowej wykorzystywane na potrzeby portalu Kontoteka.pl dotyczą subiektywnie wybranego przez Spółkę zbioru produktów oferowanych na rynku polskim oraz oferty produktowej poszczególnych banków, które w ocenie Spółki są reprezentatywne.

6.            Spółka nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych banków innych niż uwzględnione w Wyszukiwarce kredytowej warunków, w tym bardziej preferencyjnych.

7.            Informacje dotyczące oferty kredytowej banków wykorzystywane na potrzeby Porównywarki finansowej są uaktualnione według stanu na dzień wskazany na stronie WWW Portalu, w zakładce „Jak to działa”.

8.            Spółka poprzez prowadzenie Portalu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny („Użytkownik”), co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

Rozdział II.          Rodzaj i zakres świadczonych usług

Spółka świadczy (lub będzie świadczyła w przyszłości) następujące usługi („Usługi”):

1/           pośredniczy w zawieraniu umów kredytowych  z bankami z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VI,

2/           udostępnia Użytkownikom treści na wszystkich stronach Portalu, również za pośrednictwem newslettera oraz informacje handlowe banków,  z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VI. 

3/           umożliwia emisję materiałów marketingowych na Portalu. 

Rozdział III.        Warunki świadczenia Usług

1.            Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga:

1/           połączenia z siecią Internet;

2/           posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

2.            Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od Spółki, Spółka nie gwarantuje, że przeglądanie stron Portalu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych, w szczególności Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane  wadliwym działaniem Portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności z uwagi na postanowienia Rozdziału I punktów 4, 5, 6, 7.

4.            Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych  danych. 

5.            Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

Rozdział IV.        Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

1.            Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.            Korzystanie z umieszczonej na stronie WWW Portalu Porównywarki nie wymaga zawarcie umowy ze spółką. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług („Umowa”) ze Spółką, Użytkownik ma nieograniczony dostęp do informacji generowanych przez Porównywarkę finansową, umożliwiający otrzymanie informacji dotyczących ofert banków spełniających kryteria wskazane przez Użytkownika w formularzu „Porównywarka”. Dostęp do przedmiotowych informacji jest anonimowy.

3.            Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonego na stronie WWW Portalu kalkulatora zdolności kredytowej jest anonimowe i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze Spółką.  Jest to kalkulator szacunkowy oparty o autorski program Spółki, pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej jego prognozowanej zdolności kredytowej. Dokonywana w ten sposób ocena prognozowanej zdolności kredytowej Użytkownika nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne banki i może się od niej różnić.

4.            Subskrypcja newslettera Kontoteka.pl wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze spółką. W przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest systematycznym otrzymywaniem newslettera wypełnia formularz („formularz rejestracyjny”) udostępniany po kliknięciu ramki „newsletter” umieszczonej na stronie Portalu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na wskazany w nim adres poczty elektronicznej Użytkownika link do strony aktywacji konta. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

5.            Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji, o których mowa w punkcie 4.

8.            Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie, jednakże w przypadku nie otrzymania przez Użytkownika Regulaminu w formie pisemnej termin ten przedłuża się do 3 miesięcy.

9.            Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu, w trybie określonym w Rozdziale IX punkcie 8.

10.          W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Spółka zobowiązuje się do usunięcia danych danego Użytkownika z bazy danych,.

11.          Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Portalu pod adresem http://www.kontoteka.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

Rozdział V.         Postępowanie reklamacyjne

1.            Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez Spółkę Usług.

2.            Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki w sposób wskazany w Rozdziale IV punkt 8 niniejszego Regulaminu.

3.            Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

4.            Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VI.        Partnerzy

1.            Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką („Partnerzy”), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.

2.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW  Partnerów.

3.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.

4.            Świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa, o których mowa w Rozdziale II punkt 3 Regulaminu oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych, w szczególności wskazanych w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.

Rozdział VII.       Ochrona danych osobowych

1.            Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług („Dane”). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.            Użytkownik korzystający z Usług przyjmuje do wiadomości, że Spółka powierzyła przetwarzanie Danych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług profesjonalnemu podmiotowi Internet Art S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płockiej 4/96. 01-231 Warszawa. Powierzenie przetwarzania nastąpiło w dniu 28.06.2007.

3.            Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.

4.            Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:

1/           przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki(obligatoryjnie),

2/           „przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę pod pojęciem „Newsletter Kontoteka.pl” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie)”.

5.            Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.

6.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. Spółka realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.

7.            W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział VIII.     Prawa autorskie

1.            Udostępniana Użytkownikom Porównywarka finansowa funkcjonuje w oparciu o opracowany przez Spółkę autorski i subiektywny system wyszukiwania i porównywania produktów bankowych. Zarówno Porównywarka finansowa, jak i wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków, inne materiały dostępne w Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, oraz udostępnione w Portalu narzędzia, w szczególności kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Informacje generowane przez Porównywarkę finansową, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników  wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

3. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować ze Spółką pod adresem wskazanym w Regulaminie.

4. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.

Rozdział IX.        Postanowienia końcowe

1.            Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.            Informacje dotyczące ofert banków czy prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą Porównywarki finansowej, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.

3.            Zawarcie umowy kredytowej lub umowy pożyczki z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.

4.            Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Porównywarkę finansową nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, czy ubezpieczeniowego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane  bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie.

5.            Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6.            Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według  siedziby Spółki.

7.            Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

8.            Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem http://www.kontoteka.pl.